Xunta de Galicia
Rexistro da Galeguidade
Inscrición no Rexistro da Galeguidade (PR940C)
Os campos en negrita son obrigatorios e deberán ser adecuadamente completados antes de gardar os cambios.
En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal, infórmase de que os datos persoais recollidos nesta solicitude, así como calquera outro incorporado con posterioridade a ela, incorporaranse para o seu tratamento a un ficheiro, titularidade da Secretaría Xeral da Emigración, coa exclusiva finalidade de xestionar este procedemento. O solicitante declara que os datos de terceiros son certos e que foron obtidos co consentimento expreso do seu titular.

Os datos poderán ser obxecto de cesión a outros organismos públicos, tanto da administración autonómica como da administración do Estado e da administración local, co obxectivo de facilitar o contacto das institucións cos centros inscritos no Rexistro da Galeguidade, así como favorecer e fortalecer as relacións institucionais entre eles. Poderán exercitarse os dereitos recoñecidos por lei, mediante un escrito, previa acreditación da personalidade, a sede do Responsable do Ficheiro: Secretaría Xeral da Emigración, Basquiños, 2. 15704 de Santiago de Compostela.
Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional
Xunta de Galicia
Servizo prestado pola Presidencia da Xunta de Galicia
Axencia para a Modernización Tecnoloxica de Galicia (AMTEGA)
Información de contacto:
http://emigracion.xunta.es/contacto/secretaria
Teléfono: 00 34 981 95 71 72
(de 7:45 a 15:15 en horario peninsular español)